Taşıma Sözleşmesi - Kargo Firmasına Karşı Tazminat Davası

ÖZET:

  • Taşıma sözleşmesi gönderici firma ile lojistik firması arasında yapılmış olduğundan, ürünü hasar gören tüketicinin açtığı davada kargo şirketinin taraf sıfatı yoktur.

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ

Esas : 2019/1043
Karar : 2019/3053

Davacı vekili, 19.02.2018 tarihli dilekçesinde özetle; davalı ... ...'ın satın aldığı televizyonun arızalanması üzerine yetkili servise gönderdiğini, televizyonun müvekkil şirket Aras Kargo tarafından taşındığını, servis dönüşü sırasında hasar gördüğü iddiasıyla davalının Kütahya İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına hasar gören televizyonunun değiştirilmesi veya ücretinin ödenmesi talebiyle şikayette bulunduğunu, Kütahya İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığının ise 05.02.2018 tarih ve 008720180000246 sayılı kararı ile televizyonun ücreti olan 2.800 TL'nin tüketiciye iadesine karar verdiğini, kararın TTK düzenlemeleri ile taşıma hukukuna hakim kuralları gözetilmeden verildiğini, uyuşmazlık konusu işin mutlak ticari iş olması sebebiyle Ticaret mahkemesinin görevli olacağını belirterek hakem heyetinin ve tüketici mahkemesinin görevsiz olduğunu, Hasan ... ile müvekkil şirket arasında tazminata konu olabilecek bir taşıma sözleşmesi bulunmadığını, bu sebepten müvekkil şirket olan Aras Kargo'dan tazmin talep hakkı bulunmadığını, davalı şikayetçinin taleplerini ve talep hakkı bulunduğunu kabul etmemek kaydıyla bu tür durumdan gönderici olan tarafın sorumlu olduğunu ve Tüketici Hakem Heyeti'nin tazminat tutarının tespitinde herhangi bir araştırma yapmaksızın tüketicinin talebini aynen kabul ettiğini gerekçe göstererek tüm bu sebeplerden Kütahya İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı'nın verdiği karara itirazlarının kabulünü ve kararın kaldırılmasını talep etmiştir.

Davalı taraf cevap dilekçesi vermemiş, duruşmada hakem heyetince araştırma yapıldığını ve televizyonun taşıma sırasında zarar gördüğünün tespit edildiğini ifade ederek davanın reddini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; eşyanın kargo sırasında hasara uğradığı kayıtlara geçtiğinden ve bu konuda hakem heyetince yeterince araştırma yapıldığından taşıma sırasında verilen zarardan davacı sorumlu olduğu, yeni alınmış televizyonun değerinin de belli olduğundan davanın reddine kesin olarak karar verilmiştir.

Karar kesin olmakla birlikte bu karar aleyhine Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına bozma talebinde bulunulmuştur.

Davacı vekili, yerel mahkemece kesin olarak verilen bu kararın yasa yararına bozulması talebiyle Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuş, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün 19.07.2018 tarihli yazısı ile yerel mahkeme hükmünün yasa yararına bozulması talebiyle temyiz edilmesi konusunda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından talepte bulunması üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 05.03.2019 tarihli yazısı ile hükmün 363/1.maddesi uyarınca yasa yararına bozulması istenilmiştir.

Dava yurtiçi taşımadan kaynaklanan tazminat talebine ilişkindir.

Şikayetçinin Kütahya Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı yaptığı 02.10.2017 tarihli başvuru dilekçesi Kütahya Philips yetkili servis tarafından İstanbul Philips Servisine gönderilen televizyon dönüşte Aras Kargo tarafından taşınırken hasarlanmış ve dava dilekçesinde bu yönde beyanda bulunulmuştur. Tarafların, Kütahya Tüketici Hakem Heyeti ve mahkemenin kabulüne göre taşıma sözleşmesinde davalı ... ... taraf değil, hatta teslim alan ve gönderilende değildir.

Taşıma sözleşmesi Kütahya Philips - İstanbul Philips Servisleri ile Aras Kargo Yurtiçi - Yurtdışı Taşıma A.Ş. arasında yapılmıştır. Bu taşımadan kaynaklanan tazminat istemi konusundaki tüketici hakem heyetine itiraz davasının taşıma sözleşmesine taraf olmayan davalı ... ...'ın taraf sıfatı bulunmadığı gibi taraflar arasında Tüketici işlemi bulunmadığından davanın kabulü gerektiği halde yazılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş kanun yararına bozma isteminin kabul ile kararın sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: 

Yukarıda açıklanan nedenlerle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 6100 sayılı HMK'nın 363.maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına BOZULMASINA, gereğinin yapılması için karar örneğinin ve dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 10.04.2019 verildi.