Elektrikli Bisiklet Hırsızlığı - Kontak Anahtarının Üzerinde Olup Olmaması

ÖZET:
  • Sanığın savunmasında elektrikli bisikleti çaldığında anahtarının üzerinde olduğunu beyan etmesi karşısında, müştekiden elektrikli bisikletinin anahtarının olup olmadığı, anahtarı varsa kontak anahtarını üzerinde bırakıp bırakmadığı da sorulup sonucuna göre; kontak anahtarının üzerinde olduğunun tespiti halinde eylemin TCK’nın 141/1 maddesinde, kontak anahtarının üzerinde bulunmadığının belirlenmesi halinde ise aynı Kanun’un 142/1-e maddesinde düzenlenen suçu oluşturacağı gözetilmelidir. 


YAR­GI­TAY
2. Ceza Da­ire­si

Esas No : 2020/28263 
Ka­rar No : 2022/6209

Dos­ya in­ce­le­ne­rek ge­re­ği dü­şü­nül­dü:

5237 sa­yı­lı TCK’nın 53. mad­de­si­nin bazı bö­lüm­le­ri­nin ip­ta­li­ne iliş­kin Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­nin 24.11.2015 ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­ren 08.10.2015 ta­rih­li ve 2014/140 E., 2015/85 K. sa­yı­lı ka­ra­rı na­za­ra alı­na­rak bu mad­de­de ön­gö­rü­len hak yok­sun­luk­la­rı­nın uy­gu­lan­ma­sı­nın, 15.04.2020 gün ve 31100 sa­yı­lı Res­mî Ga­ze­te’de ya­yım­la­na­rak aynı gün yü­rür­lü­ğe gi­ren 7242 sa­yı­lı Ka­nun’un 10. mad­de­si ile TCK’nın 53. mad­de­sin­de ya­pı­lan de­ği­şik­lik­le bir­lik­te in­faz aşa­ma­sın­da gö­ze­til­me­si müm­kün gö­rül­müş, dos­ya içe­ri­ği­ne göre di­ğer tem­yiz iti­raz­la­rı ye­rin­de gö­rül­me­miş­tir. An­cak;

1-Sa­nı­ğın sa­vun­ma­sın­da elekt­rik­li bi­sik­le­ti çal­dı­ğın­da anah­ta­rı­nın üze­rin­de ol­du­ğu­nu be­yan et­me­si kar­şı­sın­da müş­te­ki­den elekt­rik­li bi­sik­le­ti­nin anah­ta­rı­nın olup ol­ma­dı­ğı, anah­ta­rı var­sa kon­tak anah­ta­rı­nı üze­rin­de bı­ra­kıp bı­rak­ma­dı­ğı da so­ru­lup so­nu­cu­na göre; kon­tak anah­ta­rı­nın üze­rin­de ol­du­ğu­nun tes­pi­ti ha­lin­de ey­le­min TCK’nın 141/1 mad­de­sin­de, kon­tak anah­ta­rı­nın üze­rin­de bu­lun­ma­dı­ğı­nın be­lir­len­me­si ha­lin­de ise aynı Ka­nun’un 142/1-e mad­de­sin­de dü­zen­le­nen suçu oluş­tu­ra­ca­ğı gö­ze­til­me­den ek­sik araş­tır­may­la ya­zı­lı şe­kil­de hü­küm ku­rul­ma­sı,

2-Ka­bu­le göre de;
Hük­mün ge­rek­çe­sin­de, te­mel ce­za­nın 6545 sa­yı­lı Yasa ile de­ği­şik 5237 sa­yı­lı TCK’nın 142/1-e mad­de­si uya­rın­ca aynı Yasa’nın 61. mad­de­si­ne göre su­çun iş­le­niş bi­çi­mi, su­çun iş­len­me­sin­de kul­la­nı­lan araç­lar,ko­ru­nan hu­ku­ki de­ğer, sa­nı­ğın kas­tı dik­ka­te alı­na­rak tak­di­ren alt sı­nır­dan ceza ta­yin edil­di­ği be­lir­til­me­si­ne rağ­men TCK’nın 142/1-e mad­de­sin­de gös­te­ri­len ce­za­nın alt sı­nı­rı 3 yıl ol­du­ğu hal­de, te­mel ce­za­nın, 5 yıl ha­pis ola­rak be­lir­len­me­si su­re­tiy­le hü­küm­de çe­liş­ki ya­ra­tıl­ma­sı,

Boz­ma­yı ge­rek­tir­miş, sa­nı­ğın tem­yiz iti­raz­la­rı bu iti­bar­la ye­rin­de gö­rül­müş ol­du­ğun­dan hük­mün bu se­bep­ten do­la­yı is­tem gibi BO­ZUL­MA­SI­NA, 30/03/2022 ta­ri­hin­de oy­bir­li­ğiy­le ka­rar ve­ril­di.