Uyapın Çalışmaması Nedeniyle Harcın Yatırılamaması

ÖZET:

  • Harca tabi davalarda dava harcın yatırıldığı tarihte açılmış sayılır. Lakin somut olayda harcın yasal süreden sonra yatırılması, davacı vekilinin yasal sürede harç yatırmak istemesine rağmen, UYAP'ın çalışmamasından kaynaklanmaktadır. Bu sebeple davanın reddi hatalıdır.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ

Esas : 2008/15888
Karar : 2008/19421

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

İ.İ.K.’nun 168/5.maddesi hükmü gereği borçlunun borcu olmadığını veya borcun itfa edildiğini, mehil verildiğini, alacağın zamanaşımına uğradığını, yetki itirazını sebepleri ile birlikte 5 gün içinde İcra Mahkemesine bildirmesi gerekir.

Alacaklı vekili tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus yol ile takibe başlandığı, örnek 10 nolu ödeme emrinin 31.01.2008 tarihinde borçlulara tebliğ edildiği, adı geçeler vekilinin ise İ.İ.K.’nun 168/5.maddesinde öngörülen yasal 5 günlük sürede 05.02.2008 tarihinde başvurarak borca itirazını bildirdiği, ancak UYAP'ın çalışmaması nedeni ile harcın alınamadığı, harcın 06.02.2008 tarihinde yatırıldığı, Hakim imzasını içeren 05.02.2008 tarihli şerhten anlaşılmaktadır.

Her ne kadar, 6.2.1984 tarih ve 7/3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre harca tabi davalarda dava harcın yatırıldığı tarihte açılmış sayılır ise de somut olayda, harcın yasal süreden sonra yatırılması, borçlular vekilinin yasal sürede harç yatırmak istemesine rağmen, mesai saati dolmadan UYAP'ın çalışmamasından kaynaklanmakta olup, itiraz tarihinin 05.02.2008 olarak kabulü gerekir. Bu durumda itiraz, İ.İ.K.’nun 168/3.maddesinde yer alan yasal 5 günlük sürededir. O halde Mahkemece itirazın esası incelenip sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, istemin süreden reddi isabetsizdir. 

SONUÇ :Borçlular vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 06/11/2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.