Koşullu Salıverme - Tahliye Olmadan Başka Suçun İnfazına Başlanması

ÖZET:

Hükümlünün 30.09.2018 tarihinden geçerli olmak üzere şartla tahliyesine karar verilmesine rağmen fiilen tahliye edilmeyerek başka bir cezasının infazına başlandığı, ceza infaz kurumundan firar ettiği tarihe kadar ceza infaz kurumunda bulunduğu anlaşılmakla, fiilen serbest bırakılmayan, ceza infaz kurumunda bulunan hükümlünün 18.10.2018 tarihinde işlediği hükümlü ya da tutulunun kaçması suçundan mahkum olmasına rağmen, şartla tahliyenin geri alınması koşulları oluşmadığından şartla tahliyesinin geri alınmasına ve aynen infaza ilişkin İnfaz Hakimliğince verilen karar karşı yapılan itirazın kabulü yerine reddine dair itiraz merciince verilen karar Kanun’a aykırı olup, kanun yararına bozma talebi yerinde görülmüştür.


1. Ceza Dairesi 

2023/2761 E.
2023/4541 K.


Yağma ve hırsızlık suçlarından ... 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 06.01.2017 tarihli ve 2017/21 değişik sayılı içtima kararıyla 15 yıl 39 ay 20 gün hapis cezasına hükümlü ...'ın, bu cezasının infazı sırasında, 30.09.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şartla tahliyesine ilişkin ... 2. Asliye Ceza Mahkemesinin, 28.09.2018 tarihli ve 2018/63 değişik sayılı kararını müteakip, adı geçen hükümlünün denetim süresi içinde 18.10.2018 tarihinde işlemiş olduğu hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan ... 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 19.02.2019 tarihli ve 2018/365 Esas, 2019/19 Karar sayılı kararıyla 5 ay hapis cezasına mahkum olması sebebiyle, şartla tahliyenin geri alınmasına,

15.04.2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun'un 48 ... maddesi ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 107 nci maddesinde yapılan düzenlemenin sanık lehine olduğundan bahisle denetim süresinde işlenen suçtan dolayı verilen 5 ay hapis cezasının 2 katı olan 10 aylık (300 gün) sürenin ikinci suçun işlendiği 18.10.2018 tarihinden itibaren başlamak ve bihakkın tahliye tarihini (03.12.2027) geçmemek üzere aynen infazına dair ... İnfaz Hakimliğinin 18.02.2022 tarihli ve 2022/1623 Esas, 2022/1697 Karar sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin merci ... 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 28.03.2022 tarihli ve 2022/202 değişik ... sayılı kararı ile ilgili olarak;

Adalet Bakanlığının, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca, 18.01.2023 tarihli ve 94660652-105-33-19551-2022-Kyb sayılı evrakı ile kanun yararına bozma istemine istinaden düzenlenen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, 07.03.2023 tarihli ve 2023/9754 sayılı Tebliğnamesi ile dava dosyası Daireye gönderilmekle, gereği düşünüldü;


I. İSTEM

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, 07.03.2023 tarihli ve 2023/9754 sayılı kanun yararına bozma isteminin;

“... 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 06.01.2017 tarihli ve 2017/21 değişik sayılı içtima kararıyla 15 yıl 39 ay 20 gün hapis cezasına hükümlü ... hakkında ... Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 06.01.2017 tarihli ve 2015/5600 sayılı müddetnamede, hükümlünün cezasının 15 yıl 39 ay 20 gün hapis, cezaevine giriş tarihinin 24.12.2009, hakederek tahliye tarihinin 19.08.2027, koşullu salıverme tarihinin 19.06.2018 olarak belirlendiği,

... İnfaz Hakimliğinin 11.01.2017 tarihli ve 2017/40 Esas, 2017/40 Karar sayılı kararı ile hükümlünün cezasının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infaz edilmesine ilişkin karar verilmesini müteakip, hükümlünün denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uymamakta ısrar ettiğinden bahisle ... İnfaz Hakimliğinin 10.04.2017 tarihli ve 2017/886 Esas, 2017/895 Karar sayılı kararı ile hükümlünün kapalı ceza infaz kurumuna iadesine karar verilmesini takiben, ... Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 10.09.2018 tarihli ve 2018/2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426 sayılı müddetnamede hükümlünün cezaevine giriş tarihinin 30.05.2017, hakederek tahliye tarihinin 03.12.2027, koşullu salıverme tarihinin 30.09.2018 olarak belirlendiği,

Diğer yandan, ... 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 06.01.2017 tarihli ve 2017/21 değişik sayılı içtima kararının yanında, hükümlünün hırsızlık suçundan farklı mahkemelerce verilerek; 01.11.2017, 04.12.2017 ve 22.12.2017 tarihlerinde kesinleşen cezalarının ... 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 10.09.2018 tarihli ve 2018/186 değişik sayılı içtima kararıyla 3 yıl 16 ay 20 gün hapis cezası olarak ayrıca toplanmasına karar verilmesini takiben, ... Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 10.09.2018 tarihli ve 2018/2427, 2428, 2429 sayılı zincirleme müddetnamede hükümlünün cezasının 3 yıl 16 ay 20 gün hapis, cezaevine giriş tarihinin 30/09/2018, hakederek tahliye tarihinin 26.01.2023, koşullu salıverme tarihinin 10.02.2021 olarak belirlendiği,


Hükümlünün ... Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 10.09.2018 tarihli ve 2018/2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426 sayılı müddetnamesine istinaden 30.09.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ... 2. Asliye Ceza Mahkemesinin, 28.09.2018 tarihli ve 2018/63 değişik ... sayılı kararı ile şartla tahliyesine karar verildiği, ancak fiilen tahliye edilmeyerek ... Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 10.09.2018 tarihli ve 2018/2427, 2428, 2429 sayılı zincirleme müddetnameye istinaden ... T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda anılan cezasının infazına başlandığı ve anılan cezasının infazı sırasında 18.10.2018 tarihinde ... Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar etmesi sebebiyle hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan ... 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 19.02.2019 tarihli ve 2018/365 Esas, 2019/19 Karar sayılı kararıyla verilen 5 ay hapis cezasının 20.09.2019 tarihinde kesinleşmesi sebebiyle, ... İnfaz Hakimliğinin 18.02.2022 tarihli ve 2022/1623 Esas, 2022/1697 Karar sayılı kararı ile şartla tahliyenin geri alınmasına, denetim süresinde işlenen suçtan dolayı verilen 5 ay hapis cezasının 2 katı olan 10 aylık (300 gün) sürenin ikinci suçun işlendiği 18.10.2018 tarihinden itibaren başlamak ve bihakkın tahliye tarihini (03.12.2027) geçmemek üzere aynen infazına karar verildiği anlaşılmakla;

1-Dosya kapsamına göre;

Hükümlü henüz koşullu salıvermeden önce 01.11.2017, 04.12.2017 ve 22.12.2017 tarihlerinde kesinleşerek infaza gelen cezalarının ayrı bir müddetname konusu yapılmayıp, çözülecek olan içtima kararındaki cezalar ile sonradan kesinleşerek infaza gelen cezaların toplanması suretiyle yeni bir içtima kararı verilmesi; bu yeni içtima kararı uyarınca da tek bir müddetname düzenlenip, bu müddetnamede belirlenecek olan yeni koşullu salıverme ve bihakkın tahliye tarihlerine göre hükümlünün hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde,


2-Kabule göre de;

Benzer bir olay nedeniyle Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 03.12.2021 tarihli ve 2021/12431Esas, 2021/14643 Karar sayılı ilamında yer alan, "... Benzer bir olay nedeniyle Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 20.04.2021 tarihli ve 2019/1-434 Esas, 2021/155 Karar sayılı ilamında, " Somut olaydaki gibi durumlarda ise, yani almış olduğu cezadan dolayı hakkında koşullu salıverilme kararı verilen bir hükümlünün, koşullu salıverilme tarihinden önce işleyip de içtimaya dâhil edilmeyen başka bir cezasının infazına başlanılması, başka bir ifadeyle koşullu salıverilmesine rağmen başka bir cezasının infazı nedeniyle cezaevinden ayrılmaması hâlinde, hükümlü hakkında koşullu salıverilme kararı verilmiş olsa da cezaevi dışına çıkmadığı için denetim süresinin başladığından da söz edilemez. Bu nedenle, cezaevinden ayrılmaması nedeniyle denetim süresi başlamayan bir hükümlünün, cezevindeyken sonradan işlediği başka bir suç nedeniyle koşullu salıverilme kararının geri alınması da hakkaniyete aykırı sonuçlar doğuracaktır." şeklindeki açıklamalar nazara alındığında, hükümlünün içtima kararına dahil olmayan bir başka suçun infazı nedeniyle ceza infaz kurumunda bulunması nedeniyle koşullu salıverilmenin denetim süresinin başladığından bahsedilemeyeceği ve bu esnada işlenen hükümlü veya tutuklunun kaçması suçunu işlemiş olmasının koşullu salıverilmesinin geri alınmasına neden olmayacağı gözetilmeden; itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde; isabet görülmemiştir.”

Şeklindeki gerekçeye dayandığı anlaşılmıştır.

II. GEREKÇE

1. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309 uncu maddesinin, (1), (2) ve (3) üncü fıkraları;

(1) Hâkim veya mahkeme tarafından verilen ve istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar veya hükümde hukuka aykırılık bulunduğunu öğrenen Adalet Bakanlığı, o karar veya hükmün Yargıtayca bozulması istemini, yasal nedenlerini belirterek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı olarak bildirir.


(2) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, bu nedenleri aynen yazarak karar veya hükmün bozulması istemini içeren yazısını Yargıtayın ilgili ceza dairesine verir.

(3) Yargıtayın ceza dairesi ileri sürülen nedenleri yerinde görürse, karar veya hükmü kanun yararına bozar.

Şeklinde düzenlenmiştir.

2. ... 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 06.01.2017 tarihli ve 2017/21 değişik sayılı içtima kararı ile 15 yıl 39 ay 50 gün hapis cezasına hükümlü ... hakkında ... Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 10.09.2018 tarihli ve 2018/2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426 sayılı müddetnamede hükümlünün cezaevine giriş tarihinin 30.05.2017, hakederek tahliye tarihinin 03.12.2027, koşullu salıverme tarihinin 30.09.2018 olarak belirlendiği ve ... 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 28.09.2018 tarihli ve 2018/63 değişik ... sayılı kararı ile 30.09.2018 tarihinden geçerli olmak üzere şartla tahliyesine karar verildiği anlaşılmıştır.

3. Hükümlü hakkında ... 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 06.01.2017 tarihli ve 2017/21 değişik sayılı içtima kararının yanında, hükümlünün hırsızlık suçundan farklı mahkemelerce verilerek; 01.11.2017, 04.12.2017 ve 22.12.2017 tarihlerinde kesinleşen cezalarının ... 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 10.09.2018 tarihli ve 2018/186 değişik sayılı içtima kararıyla 3 yıl 16 ay 20 gün hapis cezası olarak ayrıca toplanmasına karar verildiği, ... Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 10.09.2018 tarihli ve 2018/2427, 2428, 2429 sayılı müddetnamede hükümlünün, cezaevine giriş tarihinin 30.09.2018, hakederek tahliye tarihinin 26.01.2023, koşullu salıverme tarihinin 10.02.2021 olarak belirlendiği görülmüştür.

4. Hükümlünün, ... Cumhuriyet savcılığınca düzenlenen müddetnameye konu içtimalı 15 yıl 39 ay 50 gün hapis cezasının infazı sırasında 30.09.2018 tarihinden geçerli olmak üzere şartla tahliyesine karar verilmesine rağmen, fiilen tahliye edilmeyerek ... Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 10.09.2018 tarihli müddetnameye konu içtimalı 3 yıl 16 ay 20 gün hapis cezasının infazına başlandığı ve bu cezasının infazı sırasında 18.10.2018 tarihinde ... Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar etmesi sebebiyle hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan verilen 5 ay hapis cezasının 20.09.2019 tarihinde kesinleşmesi sebebiyle, ... İnfaz Hakimliğinin 18.02.2022 tarihli ve 2022/1623 Esas, 2022/1697 Karar sayılı kararı ile şartla tahliyenin geri alınmasına, denetim süresinde işlenen suçtan dolayı verilen 5 ay hapis cezasının 2 katı olan 10 aylık (300 gün) sürenin ikinci suçun işlendiği 18.10.2018 tarihinden itibaren başlamak ve bihakkın tahliye tarihini (03.12.2027) geçmemek üzere aynen infazına karar verilmiştir.


5. 5275 sayılı Kanun'un 99 uncu maddesinde yer alan, "(1) Bir kişi hakkında hükmolunan herbir ceza diğerinden bağımsızdır, varlıklarını ayrı ayrı korurlar. Ancak, bir kişi hakkında başka başka kesinleşmiş hükümler bulunur ise, 107 nci maddenin uygulanabilmesi yönünden infaz hâkimliğinden bir toplama kararı istenir."şeklindeki düzenleme dikkate alınarak hükümlü hakkında henüz şartla tahliye kararı verilmeden önce, 01.11.2017, 04.12.2017 ve 22.12.2017 tarihlerinde kesinleşerek infaza gelen cezalarının ayrı bir müddetname konusu yapılmayıp, infazı yapılmakta olan cezaları ile içtima edilmesi için Cumhuriyet Savcılığınca mahkemeden yeni bir içtima kararı istenmesi, bu yeni içtima kararı uyarınca da tek bir müddetname düzenlenip, bu müddetnamede belirlenecek olan yeni şartla tahliye ve bihakkın tahliye tarihlerine göre hükümlünün hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeksizin yapılan uygulama doğru ve yerinde değildir.

6. Hükümlünün 30.09.2018 tarihinden geçerli olmak üzere şartla tahliyesine karar verilmesine rağmen fiilen tahliye edilmeyerek başka bir cezasının infazına başlandığı, ceza infaz kurumundan firar ettiği tarihe kadar ceza infaz kurumunda bulunduğu anlaşılmakla, fiilen serbest bırakılmayan, ceza infaz kurumunda bulunan hükümlünün 18.10.2018 tarihinde işlediği hükümlü ya da tutulunun kaçması suçundan mahkum olmasına rağmen, şartla tahliyenin geri alınması koşulları oluşmadığından şartla tahliyesinin geri alınmasına ve aynen infaza ilişkin İnfaz Hakimliğince verilen karar karşı yapılan itirazın kabulü yerine reddine dair itiraz merciince verilen karar Kanun’a aykırı olup, kanun yararına bozma talebi yerinde görülmüştür.

III. KARAR

1. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma isteminin KABULÜNE,

2. ... 1. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 28.03.2022 tarihli ve 2022/202 değişik ... sayılı kararın 5271 sayılı Kanun’un 309 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereği, oy birliğiyle KANUN YARARINA BOZULMASINA,

Dava dosyasının, Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE,

23.06.2023 tarihinde karar verildi.