Bozma Kapsamı Dışında Bırakılan Bir Hususun Hüküm Lehine Bozulan Açısından Usule Kazanılmış Hak Oluşturması

📌 Bozma kapsamı dışında kalarak kesinleşen hususlar karşı taraf lehine usuli kazanılmış hak oluşturacaktır. Bu sebeple yeniden kurulan hükümde bozma kapsamı dışında kalan husus yönünden artık usuli kazanılmış hak ihlal edilmeden hüküm kurulması gerekmektedir. Bu sebeple, ilk hükümde vekalet ücretinin bozma dışında kalarak kesinleşmesine göre bozma sonrası yeniden kurulan hükümde vekalet ücretine yönelik yeniden hüküm kurulamaz.


Y A R G I T A Y
2 . H U K U K  D A İ R E S İ 

Esas No : 2023/948
Ka­rar No : 2023/3591

Ta­raf­lar ara­sın­da İlk De­re­ce Mah­ke­me­sin­de gö­rü­len ve is­ti­naf in­ce­le­me­sin­den ge­çen kar­şı­lık­lı bo­şan­ma da­va­sın­da ve­ri­len ka­rar hak­kın­da ya­pı­lan tem­yiz in­ce­le­me­si so­nu­cun­da, Da­ire­ce Böl­ge Ad­li­ye Mah­ke­me­si esas­tan ret ka­ra­rı­nın or­ta­dan kal­dı­rı­la­rak İlk De­re­ce Mah­ke­me­si ka­ra­rı­nın iş­ti­rak ve yok­sul­luk na­fa­ka­sı yön­le­rin­den kıs­men bo­zul­ma­sı­na ka­rar ve­ril­miş­tir.

İlk De­re­ce Mah­ke­me­sin­ce boz­ma­ya uyu­la­rak ye­ni­den ya­pı­lan yar­gı­la­ma so­nu­cun­da; iş­ti­rak ve yok­sul­luk na­fa­ka­la­rı­na ka­rar ve­ril­miş­tir.

İlk De­re­ce Mah­ke­me­si ka­ra­rı da­va­cı- da­va­lı er­kek ve­ki­li ta­ra­fın­dan tem­yiz edil­mek­le; ke­sin­lik, süre, tem­yiz şar­tı ve di­ğer usul ek­sik­lik­le­ri yö­nün­den ya­pı­lan ön in­ce­le­me so­nu­cun­da, tem­yiz di­lek­çe­si­nin ka­bu­lü­ne ka­rar ve­ril­dik­ten ve Tet­kik Hâ­ki­mi ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan ra­por din­len­dik­ten son­ra dos­ya­da­ki bel­ge­ler in­ce­le­nip ge­re­ği dü­şü­nül­dü:


I. DAVA
Da­va­cı- da­va­lı er­kek ve­ki­li dava di­lek­çe­si özet­le; ta­raf­la­rın 4721 sa­yı­lı Türk Me­de­ni Ka­nu­nu’nun (4721 sa­yı­lı Ka­nun) 166 ncı mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı ge­re­ğin­ce bo­şan­ma­la­rı­na, müş­te­rek ço­cuk­la­rın ve­lâ­ye­ti­nin ta­ra­fı­na ve­ril­me­si­ne, taz­mi­na­ta ka­rar ve­ril­me­si­ni ta­lep ve dava et­miş­tir.

II. CE­VAP
Da­va­lı-da­va­cı ka­dın ve­ki­li ce­vap ve kar­şı dava di­lek­çe­sin­de özet­le: er­ke­ğin da­va­sı­nın red­di­ne, ken­di 4721 sa­yı­lı Ka­nun’un 166 ncı mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı ge­re­ğin­ce bo­şan­ma da­va­sı­nın ve fe­ri­le­ri­nin ka­bu­lü­ne ka­rar ve­ril­me­si­ni ta­lep ve dava et­miş­tir.

III. İLK DE­RE­CE MAH­KE­ME­Sİ KA­RA­RI
İlk De­re­ce Mah­ke­me­si­nin 24.06.2021 ta­rih­li ve 2020/252 Esas, 2021/296 Ka­rar sa­yı­lı ka­ra­rıy­la; asıl ve bir­le­şen bo­şan­ma da­va­sı­nın ka­bu­lü ile; ta­raf­la­rın 4721 sa­yı­lı Ka­nun’un 166 ncı mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı ge­re­ğin­ce bo­şan­ma­la­rı­na, müş­te­rek ço­cuk­la­rın ve­lâ­ye­ti­nin an­ne­ye ve­ril­me­si­ne, ço­cuk­lar­la baba ara­sın­da ki­şi­sel iliş­ki ku­rul­ma­sı­na, müş­te­rek ço­cuk­lar için hük­me­di­len ayrı ayrı ay­lık 350,00 TL ted­bir na­fa­ka­sı­nın hük­mün ke­sin­leş­me­si­ne ka­dar ay­nen de­va­mı­na, hük­mün ke­sin­leş­me­sin­den iti­ba­ren her bir ço­cuk le­hi­ne ayrı ayrı ay­lık 600,00 TL iş­ti­rak na­fa­ka­sı­na, ka­dın le­hi­ne hük­me­di­len ay­lık 500,00 TL ted­bir na­fa­ka­sı­nın hük­mün ke­sin­leş­me­si ta­ri­hi­ne ka­dar ay­nen de­va­mı­na, hük­mün ke­sin­leş­me­sin­den iti­ba­ren ay­lık 800,00 TL’nin yok­sul­luk na­fa­ka­sı ola­rak da­va­cı er­kek­ten alı­na­rak da­va­lı ka­dı­na ve­ril­me­si­ne, ta­raf­la­rın mad­dî ma­ne­vî taz­mi­nat ta­lep­le­ri­nin eşit ku­sur ne­de­niy­le red­di­ne, ta­raf­lar ya­ra­rı­na mak­tu ve­kâ­let üc­re­ti­ne ka­rar ve­ril­miş­tir.

IV. İS­Tİ­NAF
A. İs­ti­naf Yo­lu­na Baş­vu­ran­lar
İlk De­re­ce Mah­ke­me­si­nin yu­ka­rı­da be­lir­ti­len ka­ra­rı­na kar­şı da­va­lı- da­va­cı ka­dın ve­ki­li ku­sur be­lir­le­me­si, taz­mi­nat ta­lep­le­ri­nin red­di, na­fa­ka mik­tar­la­rı yö­nün­den, da­va­cı- da­va­lı er­kek ve­ki­li ka­tıl­ma yo­luy­la; ku­sur be­lir­le­me­si, ka­dı­nın da­va­sı­nın ka­bu­lü, taz­mi­nat­la­rın red­di, ve­lâ­yet­ler, ki­şi­sel iliş­ki, ve­kâ­let üc­re­ti, yar­gı­la­ma gi­der­le­ri yön­le­rin­den is­ti­naf baş­vu­ru­sun­da bu­lun­muş­tur.

B. Ge­rek­çe ve So­nuç
Böl­ge Ad­li­ye Mah­ke­me­si­nin 18.10.2021 ta­rih­li ve 2021/1090 Esas, 2021/1076 Ka­rar sa­yı­lı ka­ra­rıy­la; ta­raf ve­kil­le­ri­nin is­ti­naf baş­vu­ru­la­rı­nın ayrı ayrı esas­tan red­di­ne ka­rar ve­ril­miş­tir.

V. BOZ­MA VE BOZ­MA­DAN SON­RA­Kİ YAR­GI­LA­MA SÜ­RE­Cİ
A. Boz­ma Ka­ra­rı
1.Böl­ge Ad­li­ye Mah­ke­me­si­nin yu­ka­rı­da be­lir­ti­len ka­ra­rı­na kar­şı da­va­cı-da­va­lı er­kek ta­ra­fın­dan ka­tıl­ma yo­luy­la ka­dı­nın da­va­sı­nın ka­bu­lü, ku­sur be­lir­le­me­si, taz­mi­nat­la­rın red­di, na­fa­ka­la­rın mik­ta­rı, ve­lâ­yet ve ki­şi­sel iliş­ki yö­nün­den; da­va­lı-da­va­cı ka­dın ta­ra­fın­dan ise er­ke­ğin da­va­sı­nın ka­bu­lü, ku­sur be­lir­le­me­si, taz­mi­nat­la­rın red­di ve na­fa­ka­la­rın mik­ta­rı yö­nün­den tem­yiz is­te­min­de bu­lun­muş­tur.

2.Da­ire­nin 25.01.2022 ta­rih­li 2021/10196 Esas, 2022/503 Ka­rar sa­yı­lı ka­ra­rı ile da­va­lı-da­va­cı ka­dın ya­ra­rı­na hük­mo­lu­nan yok­sul­luk na­fa­ka­sı­nın ve or­tak ço­cuk­lar ya­ra­rı­na tak­dir edi­len iş­ti­rak na­fa­ka­sı­nın az ol­du­ğu ge­rek­çe­si ile hük­mün bo­zul­ma­sı­na di­ğer yön­ler­den hük­mün onan­ma­sı­na ka­rar ve­ril­miş­tir.

B. İlk De­re­ce Mah­ke­me­sin­ce Boz­ma­ya Uyu­la­rak Ve­ri­len Ka­rar
İlk De­re­ce Mah­ke­me­si­nin yu­ka­rı­da ta­rih ve sa­yı­sı be­lir­ti­len ka­ra­rıy­la ka­dın ya­ra­rı­na hük­me­di­len ay­lık 800,00 TL ted­bir na­fa­ka­sı­nın ka­rar ta­ri­hin­den iti­ba­ren ay­lık 1.000,00 TL’ye ar­tı­rıl­ma­sı­na ve hük­mün ke­sin­leş­me­si­ne ka­dar ted­bir na­fa­ka­sı, hük­mün ke­sin­leş­me­sin­den son­ra ise yok­sul­luk na­fa­ka­sı ola­rak de­va­mı­na na­fa­ka­la­rın her yıl ÜFE ora­nın­da ar­tı­rıl­ma­sı­na, or­tak ço­cuk­lar le­hi­ne Mah­ke­me­mi­zin 14.01.2021 ta­rih­li ara ka­ra­rı ile hük­me­di­len ayrı ayrı ay­lık 350,00’şer TL ted­bir na­fa­ka­sı­nın ka­rar ta­ri­hin­den iti­ba­ren her bir ço­cuk le­hi­ne ayrı ayrı ay­lık 1.000,00 TL’ye ar­tı­rıl­ma­sı­na ve hük­mün ke­sin­leş­me­si­ne ka­dar ted­bir na­fa­ka­sı, hük­mün ke­sin­leş­me­sin­den son­ra ise iş­ti­rak na­fa­ka­sı ola­rak da­va­cı er­kek­ten alı­na­rak müş­te­rek ço­cuk­la­ra ve­lâ­ye­ten da­va­lı ka­dı­na ve­ril­me­si­ne, na­fa­ka­la­rın her yıl ÜFE ora­nın­da ar­tı­rıl­ma­sı­na, ta­raf­lar ya­ra­rı­na mak­tu ve­kâ­let üc­re­ti öden­me­si­ne ka­rar ve­ril­miş­tir.

VI. TEM­YİZ
A. Tem­yiz Yo­lu­na Baş­vu­ran­lar
İlk De­re­ce Mah­ke­me­si­nin yu­ka­rı­da be­lir­ti­len ka­ra­rı­na kar­şı sü­re­si için­de da­va­cı- da­va­lı er­kek ve­ki­li
tem­yiz is­te­min­de bu­lun­muş­tur.

B. Tem­yiz Se­bep­le­ri
Da­va­cı-da­va­lı er­kek ve­ki­li; is­ti­na­fa konu ka­rar ile na­fa­ka mik­tar­la­rı­nın yük­sel­til­miş ol­ma­sın­dan ba­his­le ye­rel mah­ke­me­ce ye­ni­den ve­kâ­let üc­re­ti­ne hük­me­dil­me­si­nin usul ve ka­nu­na ay­kı­rı bu­lun­du­ğu­nu ile­ri sü­re­rek; ve­kâ­let üc­re­ti yö­nün­den ka­ra­rın bo­zul­ma­sı­na ka­rar ve­ril­me­si­ni ta­lep et­miş­tir.

C. Ge­rek­çe
1. Uyuş­maz­lık ve Hu­ku­ki Ni­te­len­dir­me
Uyuş­maz­lık, hük­mün bo­zul­ma­sın­dan son­ra ye­ni­den ve­kâ­let üc­re­ti­ne hük­me­dil­me­si­nin doğ­ru olup ol­ma­dı­ğı nok­ta­sın­da top­lan­mak­ta­dır.


2. İl­gi­li Hu­kuk
6100 sa­yı­lı Hu­kuk Mu­ha­ke­me­le­ri Ka­nun’un (6100 sa­yı­lı Ka­nun) 323 üncü, 326 ncı, 369 uncu mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sı ile 370 inci ve 371 inci mad­de­le­ri, 

3. De­ğer­len­dir­me
Ta­raf­lar­ca açı­lan kar­şı­lık­lı bo­şan­ma da­va­sın­da İlk De­re­ce Mah­ke­me­sin­ce her iki da­va­nın ka­bu­lü­ne ve fe­ri­le­ri­ne, ta­raf­lar ya­ra­rı­na ve­kâ­let üc­re­ti­ne ka­rar ve­ril­miş, hük­mün ta­raf­lar­ca is­ti­naf edil­me­si üze­ri­ne Böl­ge Ad­li­ye Mah­ke­me­sin­ce ta­raf­la­rın is­ti­naf ta­lep­le­ri­nin esas­tan red­di­ne ka­rar ve­ril­me­si üze­ri­ne, Da­ire­nin 25.01.2022 ta­rih­li 2021/10196 Esas, 2022/503 Ka­rar sa­yı­lı ka­ra­rı ile da­va­lı- da­va­cı ka­dın ya­ra­rı­na hük­mo­lu­nan yok­sul­luk na­fa­ka­sı­nın ve or­tak ço­cuk­lar ya­ra­rı­na tak­dir edi­len iş­ti­rak na­fa­ka­sı­nın az ol­du­ğu ge­rek­çe­si ile hük­mün bo­zul­ma­sı­na di­ğer yön­ler­den hük­mün onan­ma­sı­na ka­rar ve­ril­miş­tir. İlk De­re­ce Mah­ke­me­sin­ce boz­ma­ya uyu­la­rak ye­ni­den ya­pı­lan yar­gı­la­ma so­nu­cun­da; iş­ti­rak ve yok­sul­luk na­fa­ka­la­rı­na ve ta­raf­lar ya­ra­rı­na ve­kâ­let üc­re­ti­ne ka­rar ve­ril­miş­tir. İlk De­re­ce Mah­ke­me­sin­ce ve­kâ­let üc­re­ti­ne yö­ne­lik ku­ru­lan ilk hü­küm boz­ma­nın kap­sa­mı dı­şın­da ka­la­rak ke­sin­leş­ti­ği hal­de, boz­ma­ya uyu­la­rak ye­ni­den ya­pı­lan yar­gı­la­ma so­nu­cun­da ve­ri­len ikin­ci hü­küm­de ve­kâ­let üc­re­ti yö­nün­den ye­ni­den hü­küm ku­rul­mak su­re­tiy­le ve­kâ­let üc­re­ti­nin da­va­cı- da­va­lı er­kek­ten alı­na­rak, da­va­lı- da­va­cı ka­dı­na ve­ril­me­si­ne ka­rar ve­ril­me­si usul ve ya­sa­ya ay­kı­rı olup, boz­ma­yı ge­rek­tir­miş­tir.

VI. KA­RAR
Açık­la­nan se­bep­ler­le;
Tem­yiz olu­nan İlk De­re­ce Mah­ke­me­si ka­ra­rı­nın ve­kâ­let üc­re­ti yö­nün­den BO­ZUL­MA­SI­NA,

Pe­şin alı­nan tem­yiz har­cı­nın is­tek hâ­lin­de il­gi­li­ye iade­si­ne,

Dos­ya­nın İlk De­re­ce Mah­ke­me­si­ne, gön­de­ril­me­si­ne,

04.07.2023 ta­ri­hin­de oy bir­li­ğiy­le ka­rar ve­ril­di.