Uyuşturucu Madde Ticareti - Suç Delillerini Gizleme

ÖZET:
  • Dosya kapsamına ve sanık ...’nin aksi kanıtlanamayan savunmasının içeriğine göre; eşi olan diğer sanık ... hakkında alınan istihbari bilgi üzerine ikamette yapılan arama sonucu tuvalet havalandırma boşluğuna iple sarkıtılmış halde iki bez torba içinde ele geçen 3900 gram metamfetamin ve 4720 gram eroin ile mutfak tezgahının altında ve mutfak dolabının üstünde bulunan iki adet hassas teraziyle ilgisi olduğuna ve sanık ...’in eylemine iştirak ettiğine ilişkin yeterli delil bulunmadığı, 
  • Kolluk görevlilerinin arama için eve gelmeleri üzerine, sanık ... tarafından kendisine saklaması için aniden verilen ve eroin içerdiği anlaşılan küçük poşet içindeki 44 gram maddeyi üzerinde saklaması eyleminin, TCK’nın 281. maddesi düzenlenen “suç delillerini gizleme” suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç niteliğinde hataya düşülerek, yazılı şekilde “uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan mahkûmiyet hükmü kurulması kanuna aykırıdır.

YARGITAY
10. CEZA DAİRESİ

Esas : 2021/17131
Karar : 2021/12965
Tarih : 06.12.2021

Sanıklar müdafilerinin temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılmasına ilişkin istemlerinin, 08/03/2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7079 sayılı Kanun'un 94. maddesi ile 5271 sayılı Kanun'un 299/1-1. cümlesine getirilen değişiklik uyarınca; takdiren reddine karar verilerek duruşmasız inceleme yapılmıştır.

A) Sanık ... hakkındaki hükmün incelenmesinde:

5271 sayılı CMK'nın 288. ve 294. maddelerinde yer alan düzenlemeler ile 289. maddesinde sayılan kesin hukuka aykırılık halleri dikkate alınarak, sanık müdafilerinin temyiz dilekçelerindeki sebeplerin hükmün hukuki yönüne ilişkin olduğu değerlendirilerek yapılan incelemede,

TCK'nın 53. maddesinin uygulanması ile ilgili olarak 15/04/2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanunla yapılan değişikliğin infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.

Sanık hakkında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 28. Ceza Dairesinin kararı hukuka uygun bulunduğundan, sanık müdafilerinin yerinde görülmeyen temyiz istemlerinin CMK'nın 302/1. maddesi uyarınca ESASTAN REDDİNE, hükmolunan ceza miktarı ile tutuklu kalınan süre göz önüne alınarak sanık hakkındaki salıverilme talebinin reddine,

B) Sanık ... hakkındaki hükmün incelenmesinde:

5271 sayılı CMK'nın 288. ve 294. maddelerinde yer alan düzenlemeler ile 289. maddesinde sayılan kesin hukuka aykırılık halleri dikkate alınarak, sanık müdafiinin temyiz dilekçesindeki sebeplerin hükmün hukuki yönüne ilişkin olduğu değerlendirilerek yapılan incelemede,


Yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin, sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı anlaşıldığından; yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

1) Dosya kapsamına ve sanık ...’nin aksi kanıtlanamayan savunmasının içeriğine göre; eşi olan diğer sanık ... hakkında alınan istihbari bilgi üzerine ikamette yapılan arama sonucu tuvalet havalandırma boşluğuna iple sarkıtılmış halde iki bez torba içinde ele geçen 3900 gram metamfetamin ve 4720 gram eroin ile mutfak tezgahının altında ve mutfak dolabının üstünde bulunan iki adet hassas teraziyle ilgisi olduğuna ve sanık ...’in eylemine iştirak ettiğine ilişkin yeterli delil bulunmadığı, kolluk görevlilerinin arama için eve gelmeleri üzerine, sanık ... tarafından kendisine saklaması için aniden verilen ve eroin içerdiği anlaşılan küçük poşet içindeki 44 gram maddeyi üzerinde saklaması eyleminin, TCK’nın 281. maddesi düzenlenen “suç delillerini gizleme” suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç niteliğinde hataya düşülerek, yazılı şekilde “uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan mahkûmiyet hükmü kurulması,

2) Sanık hakkında hak yoksunluklarına karar verilirken, hükümden önce 15/04/2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanun'un 10. maddesi ile TCK’nın 53. maddesinde yapılan değişikliğin gözetilmemesi,

Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olup, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 28. Ceza Dairesinin 23/06/2021 tarihli, 2021/1582 esas ve 2021/1912 karar sayılı hükmü hukuka aykırı bulunduğundan, 5271 sayılı CMK'nın 302/2. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, bozma sebebine ve tutuklu kaldığı süreye göre sanığın SALIVERİLMESİNE, başka bir suçtan hükümlü ya da tutuklu bulunmadığı takdirde salıverilmesinin sağlanması için ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına,

CMK'nın 304/1 ve 2 (a) maddeleri uyarınca dosyanın İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesine; kararın bir örneğinin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 28. Ceza Dairesine gönderilmesine ,

06/12/2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.