Sahte Facebook Hesabı Açma - Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme

ÖZET:
  • Başkasının ad ve soyadını kullanarak sahte Facebook ve mail hesabı açmak verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturur.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

Esas : 2016/2834
Karar : 2017/171
Tarih : 11.01.2017

Sanığın, katılanın ad, soyadını kullanarak, adına sahte facebook ve mail hesabı oluşturduğuna ilişkin sabit olan eyleminin TCK.nun 136/1. maddesinde tanımlanan verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturacağının gözetilmeden bilişim suçundan hüküm kurulması,

Sanığın adli sicilindeki ilamın silinme koşulları gerçekleşip adli sicil kaydında başkaca kesinleşmiş hükümlülüğü bulunmaması ve suç tarihi esas alındığında adli sicil kaydındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının mahkumiyet hükmü niteliğinde kabul edilemeyeceğinin anlaşılması karşısında, 5271 sayılı CMK.nun 231/6-b madde fıkra ve bendi uyarınca, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda oluşan kanaate göre hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilip verilmeyeceğinin değerlendirilmesi gerekirken, sanık hakkında sabıkalı olduğundan bahisle yeterli ve yasal olmayan gerekçe ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına kararlar verilmesi,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321 ve 326. maddeleri gereğince BOZULMASINA, 11.01.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.