Hatalı Fıtık Ameliyatı - Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası

ÖZET:

Uyuşmazlık konusu olayda; yapılan soruşturma sırasında hasta dosyasında bulunan "Anesteziyoloji ve Reanimasyon Hasta Değerlendirme Formunda" "sol ing herni" ibaresinde "sol" ibaresinin üzerinde çizilme suretiyle "sağ" yazılması dolayısıyla söz konusu belgede tahrifat ve değişiklik yapılmasından dolayı davacı sorumlu tutularak bu belgede yapılan değişikliğin, hastayı yanlış ameliyat yapan davacı tarafından gerçekleştirildiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Soruşturma kapsamında alınan ifadelerden; "Anesteziyoloji ve Reanimasyon Hasta Değerlendirme Formu"nun, anestezi uzmanı tarafından düzenlenmiş olduğu, davacının ise ifadesinde anılan belgedeki değişikliğin kendisi tarafından yapılmadığı, düzeltmeden haberi olmadığını belirttiği anlaşılmaktadır. 

Dosya kapsamı incelendiğinde; anılan belgedeki değişikliğin davacı tarafından yapıldığına dair somut, hukuken geçerli hiçbir bilgi, belge ve ifadenin bulunmadığı görülmektedir.


Danıştay 
12. Daire Başkanlığı 

2020/10 E. 
2022/5862 K.

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının onanmasına dair Danıştay Onikinci Dairesinin 19/09/2019 tarih ve E:2016/64, K:2019/6052 sayılı kararının; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

 YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: ... İlçe Devlet Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan davacıya "gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek" fiili nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (f) alt bendi uyarınca tesis edilen "kademe ilerlemesinin durdurulması" cezası ile cezalandırılması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan Devlet Memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde brüt aylıklarının 1/4'ü - 1/2'si kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir" hükmü uyarınca, 1. derecenin 4. kademesinde bulunması nedeniyle brüt aylığının 1/4'ünün kesilmesi şeklinde uygulanmasına ilişkin Ankara Valiliği İl Disiplin Kurulu'nun … tarih ve … kararının iptali ile işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal haklarının kesinti tarihi itibarıyla işleyecek yasal faiziyle iadesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: İdare Mahkemesince, davacı hakkında yapılan inceleme sonucu düzenlenen rapor ve dava dosyasında bulunan diğer bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden ... adlı hastanın dosyasında bulunan üzerinde … tarih ve … vizit nolu barkod olan ve davacı tarafından imzalanan belgede "sol ing herni" ibaresinin çizilme suretiyle "sağ ing herni" şeklinde yazıldığı ve gerçeğe aykırı belge düzenlemek fiilinin sübuta erdiği anlaşıldığından, davacı hakkında tesis edilen "kademe ilerlemesinin durdurulması" cezasının, davacının 1. derecenin 4. kademesinde bulunması nedeniyle brüt aylığının 1/4'ünün kesilmesi şeklinde uygulanmasına ilişkin olarak tesis edilen dava konusu disiplin cezası işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Daire kararının özeti: Davacının temyiz başvurusu üzerine Danıştay Onikinci Dairesince, temyize konu karar hukuk ve usule uygun bulunmuş ve kararın onanmasına karar verilmiştir.

 KARAR DÜZELTME TALEP

EDENİN İDDİALARI : Soruşturma raporundaki iddiaların hiç bir şekilde ispatlanamadığı, söz konusu belgedeki değişikliğin kendisi tarafından yapılmadığı ve dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek Danıştay Onikinci Dairesince verilen kararın düzeltilmesi istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Düzeltilmesi istenen kararın usul ve yasaya uygun olduğu, ileri sürülen nedenlerin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 54. maddesine uymadığı, bu nedenle istemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Karar düzeltme isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

Kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen nedenler, 2577 sayılı Kanun'un Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi hükmüne uygun bulunduğundan, karar düzeltme isteminin kabulü ile Danıştay Onikinci Dairesinin 19/09/2019 tarih ve E:2016/64, K:2019/6052 sayılı kararı kaldırılarak uyuşmazlık yeniden incelendi:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

Ankara ... İlçe Devlet Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan davacı hakkında, ... isimli hastayı 20/07/2012 tarihinde muayene ederek muayene sonrası sol kasık tarafında fıtık teşhisi konduğu halde 20/07/2012 tarihinde yaptığı ameliyatı sağ kasık bölgesinden yaparak kusurlu olmasıyla ilgili olarak yapılan disiplin soruşturması neticesinde, hasta dosyasında bulunan ve üzerinde … tarih ve … sicil nolu barkot bulunan "Anezteziyoloji ve Reanimasyon Hasta Değerlendirme Formunda" hasta ...'a konulan teşhis isteminde değişiklik yapılarak "sol ing herni" ibaresinin çizilme suretiyle "sağ ing herni" şeklinde yazıldığı tespit edilerek ve bu düzeltmenin davacı tarafından yapıldığı kabul edilmek suretiyle bu fiilin "gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek" kapsamında olduğundan bahisle, 657 sayılı Kanun'un 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (f) alt bendi uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilerek, davacının 1.derecenin 4.kademesinde olması nedeniyle 657 sayılı Kanun'un 125.maddesinin sondan üçüncü fıkrası uyarınca brüt aylığının 1/4'ünün kesilmesi şeklinde uygulanan Ankara Valiliği İl Disiplin Kuruluca verilen … tarihli … sayılı kararın iptali ile işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal haklarının kesinti tarihi itibariyle işleyecek yasal faiziyle iadesine karar verilmesi istemiyle temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinde, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, "Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1-3 yıl durdurulmasıdır." şeklinde tanımlanmış; aynı bendin (f) alt bendinde "gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek" fiili, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiiller arasında sayılmıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Disiplin cezalarının tesisinde, aleyhine ceza tesis edilen memurun, üzerine atılı fiili, nerede, ne zaman, nasıl ve ne şekilde işlediğinin her türlü şüpheden uzak, hukuken kabul edilebilir ve somut delillerle ortaya konulması ve suç isnat edilen memurun bu fiili işlediğinin hiç bir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde, yani tartışmasız bir biçimde kanıtlanması tam bir vicdani kanaat oluşturacak şekilde ortaya koyulması gerekmektedir.

Uyuşmazlık konusu olayda; yapılan soruşturma sırasında hasta dosyasında bulunan "Anesteziyoloji ve Reanimasyon Hasta Değerlendirme Formunda" "sol ing herni" ibaresinde "sol" ibaresinin üzerinde çizilme suretiyle "sağ" yazılması dolayısıyla söz konusu belgede tahrifat ve değişiklik yapılmasından dolayı davacı sorumlu tutularak bu belgede yapılan değişikliğin, hastayı yanlış ameliyat yapan davacı tarafından gerçekleştirildiği sonucuna ulaşılmıştır. Soruşturma kapsamında alınan ifadelerden; "Anesteziyoloji ve Reanimasyon Hasta Değerlendirme Formu"nun, anestezi uzmanı tarafından düzenlenmiş olduğu, davacının ise ifadesinde anılan belgedeki değişikliğin kendisi tarafından yapılmadığı, düzeltmeden haberi olmadığını belirttiği anlaşılmaktadır. Dosya kapsamı incelendiğinde; anılan belgedeki değişikliğin davacı tarafından yapıldığına dair somut, hukuken geçerli hiçbir bilgi, belge ve ifadenin bulunmadığı görülmektedir.

İdare Mahkemesi kararıyla, belgede yapılan değişiklikten, sonuçları itibarıyla davacının yarar sağlayacağı, dolayısıyla bu düzeltmenin davacı tarafından yapılmış olduğu sonucuna ulaşılmış ise de, bu gerekçe ile davacının söz konusu fiili işlediği hukuken kabul edilemeyeceğinden, davacı hakkında "gerçeğe aykırı rapor veya belge düzenlemek" fiilini işlediğinden bahisle, 657 sayılı Kanun'un 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (f) alt bendi uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilerek, davacının öğrenim durumu uyarınca yükselebileceği kadronun son kademesinde bulunması nedeniyle brüt aylığının 1/4'ünün kesilmesi şeklinde uygulanan işlemin hiçbir kuşkuya yer verilmeyecek şekilde delillendirilemeden, idarenin kanaatine dayalı olarak tesis edildiği anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin, ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesi uyarınca BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine, 29/11/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.