Emekliliği Gelen İşçilerin Çıkarılması - İşe İade - İşten Çıkarma Kararının Eşit ve Objektif Olarak Uygulanmaması

ÖZET:
  • Somut olayda; davacının çalışma süresi 04/11/1996-30/03/2021 tarihleri arasında olup, emeklilik (08) kodu ile çıkış bildirgesi verilmiştir. 
  • İlk derece mahkemesi kararını gerekçesinde; emekliliği gelen işçilerin iş sözleşmelerinin fesih edilmelerine ilişkin yönetim kurulu kararının eşit - objektif olarak uygulanmadığını, fesih sebebinin açık - kesin olarak belirtilmediğini, davacı ile aynı statüde bulunup emekliliği gelmesine rağmen çalışmaya devam edenlerin bulunduğunu belirtilmiştir. 
  • Dairemizden geçen 2022/1466 - 1560, 2022/611 - 753 Esas - Karar sayılı ilamlarında benzer gerekçeler ile işe iadeye yönelik verilen kararlar hukuka uygun bulunmuştur.

KAYSERİ BAM
7. HUKUK DAİRESİ

Esas : 2022/1758
Karar : 2022/2081
Tarih : 01.11.2022

Davacı vekili; davacının emeklilik nedeniyle 30.03.2021 tarihinde iş sözleşmesinin fesih edildiğini, emeklilik nedeniyle yapılan fesihlere ilişkin yönetim kurulu kararının objektif olarak uygulanmadığını, davalı işveren tarafından yapılan feshin geçerli nedene dayanmadığı belirterek işe iadesine ve mali sonuçlarına karar verilmesini istemiştir.

Davalı vekili; iş akdinin geçerli nedenle fesih edildiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkeme, davalı işveren tarafından yapılan feshin geçerli nedene dayanmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar vermiştir.

Davalı vekili; gerekmesi halinde yerinde inceleme yapmak suretiyle bilirkişi heyetinden rapor alınması gerektiğini, emekliliğin gelmesi halinde iş sözleşmesi gereği geçerli neden ile fesih haklarının bulunduğunu, 26.01.2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile üst düzey yöneticiler hariç müdür ve alt kadrolarda çalışıp emekliliğe hak kazananların iş sözleşmelerinin fesih edildiği, bu kararın objektif ve genel olarak uygulandığını belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini istinaf başvuru sebepleri olarak ileri sürmüştür.

İstinaf başvuru sebepleri ile kamu düzeni kapsamında Daire önüne gelen uyuşmazlık dikkate alınarak yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu;

4857 sayılı İş Kanunu’nun 20/2 maddesinde açıkça, feshin geçerli nedenlere dayandığının ispat yükü davalı işverene verilmiştir. İşveren ispat yükünü yerine getirirken, öncelikle feshin biçimsel koşullarına uyduğunu, daha sonra içerik yönünden fesih nedenlerinin geçerli (veya haklı) olduğunu kanıtlayacaktır.


Somut olayda; davacının çalışma süresi 04/11/1996-30/03/2021 tarihleri arasında olup, emeklilik (08) kodu ile çıkış bildirgesi verilmiştir. Fesihten itibaren zorunlu arabuluculuk aşaması ile sonrasında davanın hak düşürücü süre içinde açıldığı ve davacının iş güvencesi hükümlerinden yararlandığı anlaşılmıştır. İlk derece mahkemesi kararını gerekçesinde; emekliliği gelen işçilerin iş sözleşmelerinin fesih edilmelerine ilişkin yönetim kurulu kararının eşit - objektif olarak uygulanmadığını, fesih sebebinin açık - kesin olarak belirtilmediğini, davacı ile aynı statüde bulunup emekliliği gelmesine rağmen çalışmaya devam edenlerin bulunduğunu belirtilmiştir. Dairemizden geçen 2022/1466 - 1560, 2022/611 - 753 Esas - Karar sayılı ilamlarında benzer gerekçeler ile işe iadeye yönelik verilen kararlar hukuka uygun bulunmuştur. Bu durumda, işe iadeye yönelik verilen karar dosya kapsamına uygun olup, istinaf sebepleri yerinde görülmemiştir.

Bu halde incelenen kararın usûl ve esas yönlerden hukuka uygun olduğu anlaşılmış ve HMK'nin 353/1-b maddesinin (1) numaralı alt bendi uyarınca davalı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi gerekmiştir.

HÜKÜM :Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı;

1-)Davalı vekilinin Kayseri 3. İş Mahkemesi 04/03/2022 Tarih ve 2021/329 Esas - 2022/147 Karar sayılı ilamına yönelik istinaf başvurusunun, HMK'nin 353/1-b maddesinin (1) numaralı bendi uyarınca ESASTAN REDDİNE,

2-)Alınması gereken harç yeterli olduğundan davalıdan harç alınmasına yer olmadığına,

3-)Davalının yaptığı istinaf yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına, artan istinaf gider avansının HMK' nin 333/1.maddesi uyarınca ilgilisine iadesine,

4-)HMK'nin 359/3.maddesi gereğince kararın tebliği ve müteakip işlemlerin ilk derece mahkemesi tarafından yapılmasına,

Dosya üzerinde yapılan değerlendirme sonucunda KESİN olmak üzere 01.11.2022 tarihinde oybirliği ile karar verildi.